CAO en Vakbonden | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

CAO & Vakbonden

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) zijn afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. De vakbonden zijn het bekendst van de cao-onderhandelingen met werkgevers.

Cao

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) zijn afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over loon, betaling voor overwerk, werktijden, proeftijd of pensioen. Je rechten én plichten als werknemer staan hierin vermeld. Een cao komt tot stand na onderhandelingen door werkgevers, werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

 

Geen cao?
Valt jouw functie niet direct onder een cao, dan kun je samen met je werkgever afspraken maken over je arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek.


Je doet er goed aan deze afspraken vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst. In geval van verschil van mening kun je dan aantonen welke afspraken jullie hebben gemaakt. Zorg er wel voor dat de arbeidsovereenkomst door zowel jou als je werkgever ondertekend is. Overigens is het schriftelijk vastleggen van deze afspraken niet verplicht. 


 

Meer weten?
Op een aantal vakbondsites, waaronder de website van CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en FNV Sport kun je de cao’s downloaden. Handig als je precies wilt weten wat je rechten zijn! Voor informatie over de cao's van Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang kun je daarnaast ook terecht bij FCB. Deze organisatie ondersteunt werkgevers en werknemers in de drie branches op het gebied van cao en opleidingen.

 

Zie ook:

Vakbonden/werknemerorganisaties:
www.cnvzorgwelzijn.nl (alle cao's en sociale plannen in zorg en welzijn)
www.fnv.nl (alle cao's en sociale plannen)
www.fnvsport.nl (cao’s gericht op sport)
www.fbz.nl (diverse cao’s binnen zorg en welzijn)
www.nu91.nl (cao’s gericht op verpleegkundigen en verzorgenden)
www.unie.nl (cao’s gericht op branches chemie, arbodiensten, re-integratiebedrijven en kinderopvang)
www.fcb.nl (cao’s Kinderopvang, Welzijn en Jeugdzorg) 

 

Brancheverenigingen/werkgeversorganisaties:
www.actiz.nl (cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraamzorg)
www.fcb.nl (cao’s Kinderopvang, Welzijn en Jeugdzorg)
www.ggznederland.nl (cao Geestelijke Gezondheidszorg)
www.nvz-ziekenhuizen.nl (cao Ziekenhuizen)
www.nfu.nl (cao Universitair Medische Centra)
www.vgn.nl (cao Gehandicaptenzorg)

Vakbonden

De vakbonden zijn het bekendst van de cao-onderhandelingen met werkgevers. De bonden vertegenwoordigen de belangen van werknemers en proberen zo hoog mogelijke salarissen en zo goed mogelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden te regelen.


 
Verschillende bonden
Hoe meer mensen lid zijn van een vakbond, hoe sterker deze staat bij cao-onderhandelingen en hoe beter de arbeidsvoorwaarden voor je kunnen worden geregeld. De vakbonden waarvan je als zorg- of welzijnswerknemer of sportwerknemer lid kunt worden, zijn:

 • FNV
 • CNV
 • De Unie Zorg en Welzijn
 • NU'91 (voor verzorgenden en verpleegkundigen) 
 • FBZ (word lid van een van de 18 beroepsorganisaties waaronder de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en Ergotherapie Nederland) 
 • FNV Sport
 •  

Een greep uit de ledenservices
De vakbonden doen meer dan alleen onderhandelen: ze bieden bijvoorbeeld ondersteuning aan ondernemingsraden, houden zich bezig met werkdrukproblematiek en organiseren regionale activiteiten zoals spreekuren, cursussen en discussieavonden.

 
Belastingservice

De belastingconsulenten van de vakbonden staan elk jaar kosteloos klaar om je te helpen bij het invullen van je aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting. Zo voorkom je dat je onnodig te veel belasting betaalt!
 

Individuele belangenbehartiging en rechtsbijstand
Bij problemen over werk, inkomen, pensioen of uitkering kun je van de bonden advies, bemiddeling en rechtshulp verwachten.
 

Ledenblad en korting op vakbladen
Je ontvangt als lid een vakbondsblad en kunt bovendien rekenen op stevige kortingen op vakbladen zoals TVZ, Tijdschrift voor Verzorgenden, Nursing, Kinder Opvang, Verpleegkunde Nieuws en Sport FM.
 

Vakanties en kortingspassen
De vakbonden begrijpen dat er meer is dan werken alleen. Met voordelige vakanties en kortingspassen die op allerlei plaatsen te gebruiken zijn, zorgen zij daarom ook voor de nodige ontspanning.
 
 

Meer weten?
De dienstverlening van de diverse vakbonden is uiteraard niet exact hetzelfde. Bovendien zijn er nog meer voordelen voor leden. Op de vakbondsites kun je vergelijken.
 
 

De onderstaande organisaties behartigen je belangen als student en/of medewerker in zorg, welzijn en sport.

 • vakbond.startpagina.nl

  Hier vind je alle informatie over vakbonden, arbeidsrecht, sociale zekerheid, belastingen, cao's en andere zaken.

 • www.cnvconnectief.nl

   

  De CNV-bond voor overheid, zorgsector en verzelfstandigde overheidsinstellingen geeft je nieuws, informatie over lidmaatschap, cao's, OR en meer!

   

 • www.fnv.nl

   

  FNV biedt informatie over lidmaatschap, scholing, de laatste cao-informatie en andere handige weetjes. Ook studenten kunnen lid worden!

   

 • www.fnvsport.nl

   

  Deze website is er voor iedereen die werkt in de sport of van sport zijn werk wil maken. Op de website vind je informatie over werkzaamheden, inkomen en de belangen van medewerkers in de sector sport.

   

 • www.job-site.nl

  De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) komt op voor de rechten van MBO'ers in Nederland. Ze doet dat door advies en informatie over het MBO-onderwijs te geven.

 • www.nu91.nl

  Nu'91 is Nederlands grootste beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ze behartigt de belangen van de beroepsgroep tijdens cao-onderhandelingen, werkt aan beroepsontwikkeling, geeft je rechtsbijstand en biedt meer ledenvoordeel.

 • www.sportwerkgever.nl

   

  Op deze website van Werkgeversorganisatie Sport kun je allerlei informatie vinden over cao-zaken, salarisschalen en dergelijke voor mensen die werkzaam zijn in de sector sport.

   

 • www.venvn.nl

   

  Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland heeft als missie het versterken van de eenheid en de positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Op de site vind je informatie over de organisatie, nieuws en allerlei andere nuttige informatie. Je kunt ook lid worden.
   

Zie ook:
www.cnvzorgenwelzijn.nl
www.unie.nl
www.fbz.nl