Privacyverklaring | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Privacyverklaring

YouChooz.nl is dé landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport. YouChooz.nl biedt uitgebreide en actuele informatie ter ondersteuning van een bewuste keuze. Wij bieden diverse diensten aan en verwerken hiervoor persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Wij vinden het van groot belang dat we persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke gegevens verzamelen we van je?
YouChooz.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat gaat om de volgende diensten en persoonsgegevens:

 • Aanmelden nieuwsbrief: voor- en achternaam, e-mailadres, organisatie
 • Contact via mail/formulier met vraag of verzoek aan redactie: voor- en achternaam, e-mailadres
 • Contact via mail/formulier met vraag aan ChoozGuide: voor- en achternaam, e-mailadres
 • Aanmelden als ChoozGuide: voor- en achternaam, geboortejaar, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, werkveld, beroep en/of opleiding en type begeleiding.
 • Contact als meelezer/inhoudsdeskundige: voor- en achternaam, e-mailadres, organisatie, functie, telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan de redactie, een ChoozGuide of door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
YouChooz.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/opvoeders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de redactie, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doelen
YouChooz.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•    Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
•    Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
•    Je een nieuwsbrief te kunnen toesturen.
•    Om je vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media of e-mail.

 

Cookiestatement
Op onze website maken we gebruiken van functionele en analytische cookies. Functionele cookies gebruiken we, zodat je login kunnen onthouden. Analytische cookies gebruiken we zodat we - geanonimiseerd - websitebezoek kunnen meten via Google Analytics en onze website kunnen verbeteren. Overige cookies gebruiken we om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we de site kunnen evalueren en verbeteren. Op die manier willen we jou nog beter van dienst zijn. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
YouChooz.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Er zit altijd een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YouChooz.nl) tussen, en geen computerprogramma's of -systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
YouChooz.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren.
 

Heb je:

 • een vraag gesteld aan de redactie? Dan bewaren we je gegevens tot maximaal 12 maanden na het laatste contact.
 • een vraag gesteld aan een ChoozGuide? Na verzending van het Stel je vraag-formulier, zijn wij niet meer betrokken bij en verantwoordelijk voor jullie contact. YouChooz.nl verzoekt ChoozGuides altijd zorgvuldig met gegevens van bezoekers om te gaan en deze direct te verwijderen als het contact afgelopen is. Daarnaast ondertekenen de ChoozGuides een gedragscode/
 • een inzage-, correctie- of verwijderverzoek gedaan? Dan bewaren we je gegevens tot maximaal 12 maanden na het laatste contact.
 • je aangemeld voor de nieuwsbrief, als meelezer of als ChoozGuide? Dan bewaren we je gegevens totdat je jezelf afmeldt.

   

Delen van persoonsgegevens met derden
YouChooz.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YouChooz.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Externe links
Onze website bevat links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden je aan altijd na te lezen op welke manier andere websites met je gegevens omgaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YouChooz.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de redactie. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf werkdagen, op jouw verzoek.

 Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 8 februari 2021.