Gedragsregels | YouChooz
Ga naar belangrijkste content

Gedragsregels

YouChooz vindt het belangrijk dat zowel bezoekers als ChoozGuides op een veilige en integere manier gebruik kunnen maken van het platform. Om dat te kunnen bewerkstelligen vragen wij je om akkoord te gaan met onze gedragscode waarin we de manier van omgaan met elkaar definiëren en met elkaar afspreken om deze na te leven.

Gedragscode Bezoeker

Als je een vraag stelt aan een ChoozGuide heb je een-op-een, online contact. Iedere vragensteller en iedere ChoozGuide is uniek en heeft een eigen manier van omgang met anderen. Dat moet vooral zo blijven. Toch willen we jou als vragensteller graag meegeven wat je mag verwachten van een ChoozGuide en waar ook jij je aan hebt te houden.

  1. Contact tussen jou en de ChoozGuide aan wie je een vraag wilt stellen vindt alleen plaats per email.  
  2. We verwachten van jou als vragensteller en van de ChoozGuide wederzijds respect naar elkaar. 
  3. Je mag verwachten dat de ChoozGuide jouw vraag zo concreet mogelijk beantwoordt en zich niet mengt in privé zaken. Dit geldt ook voor jou als vragensteller. 
  4. De ChoozGuide gaat zorgvuldig om met informatie over jou en de vragen die jij stelt. We verwachten hetzelfde van jou als het gaat over informatie over de ChoozGuide en de antwoorden die hij/zij je geeft. 
  5. Na het beantwoorden van jouw vraag, vernietigt de ChoozGuide jouw email adres. Jij vernietigt ook zijn of haar email adres. 
  6. Hoe blij je ook bent met het antwoord dat de ChoozGuide je gegeven heeft, het is niet de bedoeling dat je hem of haar cadeautjes geeft of van ze ontvangt. 
  7. De ChoozGuide onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van jou. Alle seksuele handelingen, contacten en- relaties tussen ChoozGuide en jou als vragensteller zijn verboden en zullen worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag*. 
  8. Heb je onverhoopt toch te maken met een ChoozGuide die zich niet gedraagt zoals het hoort, bespreek dat met je ouders/opvoeders en meld dat dan aan: m.kreukniet@caop.nl 
  9. Door een vraag te stellen, ga je akkoord met bovenstaande gedragsregels.

*Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: 

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een procedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan de Stuurgroep YouChooz oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.” 


 

 

Reden Gedragscode

Een gedragscode is een opsomming van regels en afspraken. Ze is er niet alleen als restrictie maar juist ook ter bescherming. Ze zorgt ervoor dat je zelf geen slachtoffer wordt en draagt bij aan een betrouwbaar en integer platform.